برمبو

برمبو
برمبو ؛مشهورترین کارخانه ی تولید سیستم ترمز در دنیا می باشد.